THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TẬP HUẤN ĐẤU GIÁ CĂN TIN

Căn cứ Giấy triệu tập số 413/GTT-GDĐT ngày 12 tháng 6 năm 2018 V/v tập huấn nghiệp vụ đấu giá căn tin trường học . Nhưng do ngày 19/6/2018 các trường bận tập huấn phần mềm thi đua khen thưởng nên Phòng Giáo dục dời ngày tập huấn nghiệp vụ đấu giá căn tin lại ngày 20/6/2018